Reglement for Hanapiren Båtforening

 

1. Båthavnens område

Båthavnen er beliggende ved Hanapiren i Sandnes kommune og er det området som i reguleringsplan nr. 97127 er regulert til offentlig småbåthavn.

 

2. Reglementets virkeområde

Dette reglementet gjelder for alle medlemmer og leiere av båtplasser i tillegg til foreningens vedtekter. Alle som har rett til båtplass er forpliktet til å være medlem i HB.

 

3. Eiendomsrett og disposisjon av båthavnen

Området for båthavnen leies av HB. Utleier er Sandnes kommune. Se egen avtale mellom kommunen og båtforeningen datert 10.2.2009 som regulerer utleieforholdet. Alle medlemmer er forpliktet til å sette seg inn i samt følge avtalen mellom HB og Sandnes kommune. I den grad det er forskjell mellom nærværende reglement og avtalen mellom HB og Sandnes kommune, går avtalene mellom HB og Sandnes kommune foran.

 

4. Eiendomsrett og disposisjon av båtplasser

De medlemmer som har fått tildelt båtplass har eksklusiv bruksrett til hver sin båtplass med eksklusiv tilflåttsrett. Styret skal påse at båtplassene er nummererte og inntegnet på eget kart med angitt bredde og lengde inkl. utriggere.

Medlemmene plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og pålegg, enten fra offentlige myndigheter, båtforening eller andre instanser.

Medlemmene har rett til fortøyningsfester på båtforeningens kai eller brygge innenfor regulert område.

Medlemmene har rett til på sin plass å fortøye passende båt, bruke strøm og vann etter retningslinjer fastsatt av styret. HB er ikke ansvarlig for skader/uhell som kan oppstå i denne forbindelsen.

Medlemmene har rett til å bruke de vannslanger som er satt opp på kai og brygger.

Medlemmene betaler til båtforeningen medlemskontingent og sin forholdsvise andel av forvaltning, drift og vedlikehold av båthavnen fastsatt årlig av HB`s generalforsamling.

Medlemmene kan kun kreve plass til båt som passer inn i båtplassen. Ved fortøyning skal båt inklusive motor ikke stikke utfor båtplassens utriggere.

Styret i båtforeningen bestemmer til enhver tid hvilke størrelse på båter som kan godkjennes. Alle båter skal være fortøyd med solid tauverk og gummistrekkere. Fortøyningsfjærer i stål er forbudt på grunn av støy, det samme gjelder fendere/annet utstyr som avgir støy, eller på andre måter virker forstyrrende.

HB`s styre ved havneansvarlig ( se HB`s vedtekter § 2) kan forlange fortøyning utbedret og har fullmakt til å påtale og få fjernet ting som er til sjenanse, eller fare for havnen. Medlemmene og leietakere er forpliktet til å rette seg etter havneansvarligs krav hva gjelder orden og rydding i havnen.

Tomgangskjøring for batteriladning mv. er absolutt forbudt i havnen.

Seilbåter skal ha alle fall mv. i riggen surret ut fra masten, slik at mulig støy ikke skal oppstå.

 

5. Ansvar for drift

HB har ansvar for drift av båthavnen, herunder regnskapsførsel og håndhevelse av dette reglementets bestemmelser. HB`s styre fastsetter driftsform, enten ved å gjøre arbeidet selv, opprette egen havnekomité og/eller engasjerer forretningsførsel eller havnesjef med fullmakter fastsatt av generalforsamling.

Styret skal påse at båtplassene er nummererte og inntegnet på eget kart med angitt bredde og lengde inkl. utriggere. Det skal foreligge kart hvor den enkeltes båtplass fremgår.

Styret/generalforsamlingen kan bestemme om det skal avholdes tvunget dugnad. Dersom slik tvunget dugnad blir bestemt må alle medlemmene forplikte seg til å være med på dugnader i trå med vedtektene. Den som ikke møter må enten skaffe stedfortreder eller betale gebyr fastsatt av styret.

 

6. Ansvar for vedlikehold

HB`s styre har ansvar for å besørge nødvendig vedlikehold av eiendeler som bølgebryter med mellombro, brygger alle utriggere, fortøyningsutstyr og livbøyer.

 

7. Ansvar og utleie av båtplasser

Medlemmene har rett til å leie ut sin plass, men har plikt til å informere båtforeningens styre om hvem som er leier. Medlemmene er ene ansvarlige for at de selv og eventuelle leietakere overholder de lover og regler som gjelder for HB og at avgifter mv. blir innbetalt i rett tid. Unnlatelse av disse plikter gir styret rett til å iverksette nødvendige tiltak på eiers bekostning. HB kan gi dispensasjon fra utleietid i inntil 5 år.

De enkelte medlemmer er ansvarlig for å gjøre dette reglementet og vedtekter kjent for leietaker.

 

8. Fastsettelsen av andel av avgift til forvaltning, drift og vedlikehold

HB`s generalforsamling skal fastsette det beløp det enkelte medlem skal betale i medlemskontingent for kommende år, samt årlig avgift. Avgiften skal avspeile båthavnens egne utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold samt risiko.

Medlemmene skal betale avgift forholdsmessig etter bredde på båtplassen den enkelte båtplasseier disponerer, regnet fra senter utrigger på hver side.

 

9. Registrering

Medlemmene plikter å holde styret underrettet om båttype/reg. nr. Alle båter skal være registrert i båtregisteret/til enhver tid gjeldende regler fra myndighetene. Dersom båtplassen ikke skal benyttes en periode, skal styret i HB varsles og eventuell utleie vurderes.

 

10. Forsikring

Alle båter skal være forsikret for dekning av alle skader som båten kan påføre HB`s eiendom eller andre båter i havnen. Alle slike skader skal straks meldes skriftlig til styret som avgjør utbedring. HB`s styre har rett til innsyn i alle forsikringsavtaler som gjelder den enkelte båtplass.

 

11. Forurensing

Alle former for miljøforurensing er forbudt.

 

12. Fart

Max. fart i havnebassenget er 3 knop. Havnebassenget er under dette punktet definert som området hvor offentlig småbåthavn er regulert i reguleringsplan.

 

13. Fortøyningsregler

Båten skal være forsvarlig fortøyd med strekkavlastning og fendre.

Alle båter skal være fortøyd med solid tauverk og gummistrekkere. Fortøyningsfjærer i stål er forbudt på grunn av støy, det samme gjelder fendere/annet utstyr som avgir støy, eller på andre måter virker forstyrrende.

HB`s styre ved havneansvarlig (se HB`s vedtekter § 2) kan forlange fortøyning utbedret og har fullmakt til å påtale og få fjernet ting som er til sjenanse, eller fare for havnen.

HB kan rekvirere og montere forsvarlig fortøyningsutstyr for leietakers regning dersom pålegg fra havneansvarlig ignoreres. Gjenstander festet til båten (anker, baugspyd, joller, daviter og lignende) må ikke stikke inn over bryggen. Unødvendig støy fra havnen skal ikke forekomme. Båtutstyr/tilbehør skal festes på en slik måte at det blir minst mulig støy som følge av vind.

Private gjenstander og installasjoner på bryggene må godkjennes. Det er ikke tillatt å montere bildekk, tepper, tau og lignende på brygger og utriggere. Likeledes tillates det ikke å montere trapper og hjelpemidler til å komme om bord i båten.

Lettbåter og joller skal ikke oppbevares på bryggene. Lettbåter og joller skal ikke fortøyes i akterenden på andre båter.

Det er ikke tillatt å oppbevare private gjenstander på kaier, brygger, utriggere eller havneområdet for øvrig.

 

14. Orden

Medlemmene og leietakere plikter å holde god orden i havnen. Kasting av avfall, tømming av vaskevann eller sjøtoalett skal ikke foretas i havnen evt. foretas på anviste plasser. Leietaker skal ikke forurense med oljesøl og lignende, jf. Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6.

Medlemmene og leietakere er forpliktet til å rette seg etter havneansvarliges krav hva gjelder orden og rydding i havnen.

Dersom et medlem eller leietaker oppdager skader på eller mangler ved utstyr tilhørende HB, skal medlemmet melde fra til havneansvarlig snarest mulig.

 

15. Generelt

Ved brudd på dette reglementet, eller i tilfellet det ikke er uttømmende, vil HB`s vedtekter komme til anvendelse. HB`s styre har således rett til å iverksette nødvendige tiltak på eiers bekostning.

 

 

Sandnes den 10.2.2009

(Original er undertegnet av partene.)