Ordensregler for båthavnen

 

1. Gjestefortøyning

Det er ikke anledning til gjestefortøyning inne i havnen eller på utsiden av bølgebryter. Punktet er i tråd med havnesjefens godkjennelse.

 

2. Avfall

Avfall og boss må ikke forlates på Hanapirens område, men fraktes bort.

 

3. Parkering

Ved behov for å transportere varer fra/til sin båt, skal man ikke kjøre bil inn på hellelagt område, men stoppe innenfor asfaltert område.

Når man drar ut med båt, skal man ikke parkere bil på områdets begrensede plasser for gjesteparkering, men parkere utenfor Hanapirens område.

 

4. Strømbruk

Medlemmene skal kun ta strøm fra strømstolpen på bryggekanten og ikke fra leiligheter eller andre steder.

Hver båteier som ønsker å benytte strøm fra båtforeningens strømuttak skal anskaffe seg strømmåler til egen båt. For hver gang man bruker strøm noteres startposisjon og sluttposisjon for denne lokalmåler i loggbok for strøm. Denne ligger i havneboden. Styret vil beregne beløp og fakturere den enkelte båteier ved passende mellomrom i året.

 

5. Tildeling av båtplass

Båtplass som ønskes solgt skal meldes til styret.

Prisen for plassen skal være ifølge årlig fastlagt pris, og ellers ifølge bestemmelser.

Når det dermed blir ledig båtplass, vil styret forespørre i prioritert rekkefølge fra nummer 1 og utover de øvrige eierne av båtplass i havnen om de ønsker å overta den ledige fysiske båtplassen.

Dersom en av båtplasseierne bekrefter slikt ønske, kjøper han den plassen som er til salgs. Denne kjøpers plass blir så ledig og forespørres på tilsvarende måte hos øvrige båtplasseiere i prioritert rekkefølge. Slik eventuelt fortsetter man til ingen av båtplasseierne ønsker å flytte til den til slutt ledige båtplassen.

Den fysiske plassen som til slutt blir ledig skal informeres av styret til søkere på venteliste i prioritert rekkefølge. Velger den prioriterte på ventelisten å avstå fra å kjøpe, går tilbudet til neste på ventelisten, og eventuelt videre nedover.

Medlem som tilbys slik båtplass kan velge å la seg forbigå uten å miste sin plass på ventelisten ved neste tildeling

Ifølge bestemmelsene kan styret omfordele båtplassene blant eierne av båtplass uavhengig av reglene ovenfor når spesielle hensyn skulle tilsi dette.

 

6. Registrering og ansvarsforsikring av båt

Alle båter skal være ansvarsforsikret og alle båter som er registreringspliktig skal være registrert.

Kopi av registreringspapir og forsikringspolise skal overleveres havnesjef, også ved endringer i papirene.

Forsikringspolisen skal inneholde standard klausul om at forsikringen ikke kan sies opp uten at selskap informerer HB.

Reglene i dette punktet er fastsatt med hjemmel i vedtektenes paragraf 13.

 

 

Ordensreglene er gjeldende fra 25.02.2009