Vedtekter for Hanapiren Båtforening

 

§1

Foreningens formål er å drive Hanapiren Båtforening (HB) til beste for sine medlemmer og ivareta det ansvar som følger med den sentrale beliggenheten som havnen har. Videre skal det arbeides for utbredelse av båtsporten i Sandnes og omegn.

 

§2

Foreningens styre består av 5 medlemmer med 1 varamedlemmer (leder, kasserer, sekretær, havneansvarlig og ett styremedlem), som velges av årsmøte. Leder velges ved særskilt valg hvert år. De andre velges for 2 år, et styremedlem og kasserer det ene året, de øvrige det andre året. Styret velges av de medlemmer som er tildelt båtplass.

 

§3

Styret besørger løpende forretninger og har å ivareta foreningens interesser. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Leder er kontaktperson mellom båtforeningene i Sandnes. For å lette den daglige driften samt for å ivareta foreningens eiendeler, kan styret vedta nødvendige praktiske regler, eksempelvis vedr. fortøyning, fendring, bruk av uteriggere, parkering på området, opplagsplass på sjø, bruk av strøm mv.. Vedtatte regler skal innsettes i styreprotokollen og være påført dato for vedtak. Styret skal holde oppdatert en perm med alle vedtatte reglementer. Disse nødvendige, praktiske regler og retningslinjer skal ikke være i strid med ”avtale mellom Sandnes kommune som grunneier og HB som leietaker”, datert 21.05.2008 og ”reglement for båtforeningen” oppdatert 22.03.2012 men er å regne som bindende for foreningens medlemmer.

 

§4

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Det innkalles av styret med 14 dagers varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende minst 7 dager før generalforsamlingen.

 

§5

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med minst 8 dagers varsel når styret mener det er nødvendig, eller når minst 5 medlemmer forlanger det.

 

§6

På ordinær generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg av referent, valg av 2 medlemmer som sammen med møteleder godkjenner referatet.
  2. Styrets årsberetning.
  3. Revidert regnskap for året.
  4. Fastsettelse av medlemskontingent og årlig avgift som skal dekke forvaltning, drift og vedlikeholdsutgifter.
  5. Markedspris på båtplass ved eierskifte.
  6. Budsjett for året.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg av styreformann og styre som beskrevet i § 2.
  9. Valg av revisor.
  10. Godtgjørelse til tillitsvalgte.

Stemmerett på generalforsamling har de medlemmer som eier båtplass.

Oversikt over gjeldende priser kunngjøres på informasjonstavlen.

 

§7

Satsene for kontingent og avgifter gjelder for et kalenderår, og blir ikke redusert for deler av kalenderåret. Avgiften skal avspeile båthavnens egne utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold samt risiko.

Krav om disse sendes ut og forfaller til betaling 1 måned etter dato for utsendelse. Medlemmer som unnlater å betale, etter første gangs purring med frist 14 dager, forfalt kontingent, avgifter, gebyrer eller andre regninger fra foreningen, eller unnlater å følge foreningens vedtekter, regler og skriftlige pålegg fra styret, kan av styret strykes som medlem og bortvises fra havnen. Stryking medfører tap av alle rettigheter. Et slikt vedtak kan ankes til generalforsamlingen.

 

§8

Alle medlemmene skal betale medlemskontingent. Hvis et medlem blir ekskludert, kan det ikke bli medlem igjen før skyldig kontingent eller utestående er gjort opp for eller betalt.

 

§9

Personer som ønsker medlemskap og/eller båtplass må søke styret skriftlig på eget skjema. Organisasjoner, foreninger eller firma kan ikke oppnå medlemskap. Oppsigelse av medlemskap og/eller båtplass samt adresseforandringer skal skje skriftlig.

 

§10

Enhver båtplass tildeles på navn. Bytte av plass kan foretas frivillig, og skal da meddeles styret.

For at båtplassen skal kunne utnyttes på den mest hensiktsmessige måten må medlemmene etterkomme styrets anvisning av båtplass. Påkrevd bytte av båtplass kan bli aktuelt.

 

§11

Styret/generalforsamlingen kan bestemme om det skal avholdes tvungen dugnad. Dersom slik tvungen dugnad blir bestemt skal samtlige medlemmer kunne pålegges dugnadsarbeid med inntil 10 timer årlig. De som ikke møter til avtalt tid, eller ikke utfører pålagt dugnad selv eller ved å skaffe stedfortreder, må betale den til enhver tid gjeldende timesats som bestemmes av styret, til båtforeningen.

 

§12

Foreningens medlemmer er pålagt å rette seg etter ”reglementet for båtforeningen” oppdatert 22.03.2012. og ”avtale inngått mellom Sandnes kommune og båtforeningen” datert 21.05.2008 samt praktiske regler og retningslinjer vedtatt av styret. Nye medlemmer som blir opptatt i foreningen skal gjøres kjent med de lover og regler som følger av medlemskap og leie av båtplass.

 

§13

Medlemmer av HB som er tilvist båtplass, skal ha sin båt ansvarsforsikret. Alle båter som er registreringspliktig skal være registrert etter til enhver tid gjeldende regler fra myndighetene og utstyrt med forskriftsmessige registreringsnummer der dette er påkrevd. Havneansvarlig skal på forlangende ha rett til å se de nødvendige papirer.

 

§14

Søkere etter ansiennitetsliste som tilvises båtplass skal innbetale et engangstilskudd etter satser som er vedtatt av generalforsamlingen. Tilskuddet skal innbetales når plassen blir tilvist.

 

§15

Tildeling av båtplasser skjer etter ansiennitet. Det tildeles kun en båtplass pr. medlem. Ved dødsfall, eller at andre forhold inntrer, slik at medlemmet ikke lenger kan eller ønsker å bruke båten og plassen, blir det styret som skal avgjøre hvorledes båtplassen skal disponeres. Ved båteier/medlems død vil båtplass normalt kunne overdras til ektefelle eller barn. Barn må melde seg inn i foreningen og betale engangstilskudd.

 

§16

Vedtektene til foreningen bør endres slik at de til enhver tid er tidsmessige. Endringer kan bare gjøres på generalforsamlingen med 2/3 flertall. Forslag til endringer må være innlevert styret minst 7 dager før generalforsamlingen.

 

§17

Båtforeningen skal drives i tråd med leieavtalen mellom Sandnes kommune og HB. Alle medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i samt følge avtalen mellom HB og Sandnes kommune, se vedlegg. I den grad det er motstrid mellom nærværende vedtekter og avtalen mellom HB og Sandnes kommune går avtalen foran vedtektene.

 

 

Vedtektene er gjeldende fra 22.03.2012